Satamaohjesäännöt

 

Satamaohjesäännöt

1§ Jokaisen tulee noudattaa satama-alueella tätä ohjesääntöä ja satamakapteenin ohjeita.

2§ Vain kerhon jäsenet sekä heidän seurueeseensa kuuluvat henkilöt ovat oikeutettuja pääsemään satama-alueelle. Jäsen vastaa seurueensa asiallisesta käyttäytymisestä.

3§ Jokaisen satama-alueella liikkuvan on omalta osaltaan huolehdittava siitä, että alue pysyy siistinä. Erityistä varovaisuutta on noudatettava tulen käsittelyssä. Avotulen teko on ehdottomasti kielletty. Autot on pysäköitävä niille osoitetuille paikoille.

4§ Satamakapteeni päättää venepaikoista. Venepaikkoja jaettaessa satamakapteenit ottavat huomioon kuinka kauan jäsen on kuulunut seuraan ja kuinka kauan jäsenen vene on ollut seuran satamassa. Lisäksi paikan valintaan vaikuttaa veneen koko.  Satamakapteenilla on oikeus tehdä muutoksia venepaikkoihin. Paikkojen vaihto jäsenten kesken edellyttää satamakapteenin hyväksymisen.
Venepaikka annetaan vain kerhon jäsenen katsastetulle, asianmukaisesti vakuutetulle ja kerhon venerekisteriin merkitylle veneelle. Venepaikka on aina henkilö- ja venekohtainen eikä sitä voi vaihtaa tai siihen tuoda toista venettä ilman satamakapteenin lupaa. Luvatta kiinnitetyt veneet poistetaan kerhon toimesta ja veneenomistajan kustannuksella.

5§ Satamakapteeni tai seuran johtokunnan valtuuttama muu henkilö osoittaa vieraileville veneille laituripaikan, josta peritään vahvistettu vieraspaikkamaksu. Luvatta laituroitujen veneiden kohdalla toimitaan 4§:n määräämällä tavalla.

6§ Veneen omistajan on huolehdittava siitä, että alus on kiinnitetty kunnollisella poijulla, kiinnitysköysillä, venepaikan kohdalla olevilla kiinnityspollareilla sekä varustettu riittävällä määrällä lepuuttajia (minimi 3 kpl / kylki) ja yleensä huolehdittava siitä, että vene pysyy tarkasti sille määrätyllä paikalla eikä aiheuta vahingonvaaraa muille veneille.
Mahdollisen vahingon sattuessa on vahingon aiheuttaneen veneen omistaja ja sen päällikkö korvausvelvollinen.
Kerho ei vastaa jäsenten omien eikä vieraspaikkoja käyttävien veneiden kiinnityspoijujen tai muidenkaan kiinnityslaitteiden kestävyydestä. Kerho ei myöskään vastaa telakoinnin yhteydessä veneille mahdollisesti aiheutuneista vahingoista.
Jos veneen omistaja ei satamakapteenin antamasta kehotuksesta huolimatta varusta venettä asianmukaisilla laitasuojilla ja kiinnityslaitteilla, ne tullaan kerhon toimesta ja laiminlyöjän kustannuksella teettämään ja asentamaan.

7§ Laiturista veneellä lähdettäessä ja siihen saavuttaessa on noudatettava erityistä varovaisuutta ja nopeus on sovitettava sellaiseksi, että alus on kaikissa tilanteissa hallittavissa ja ettei aluksen synnyttämä aallokko aiheuta vaaraa laituriin kiinnitetyille veneille. Vahingon sattuessa on aluksen päällikön viipymättä ilmoitettava siitä satamakapteenille ja vaurioituneen aluksen omistajalle.

8§ Veneet saa telakoida syyskuun 15 päivän jälkeen edellyttäen, että ilmoitus veneen telakoinnista on tehty ajoissa. Seuran alueelle telakoidaan vain asianmukaisesti vakuutettuja veneitä. Veneiden nostot ja laskut tapahtuvat aina veneenomistajan vastuulla. Telakoitaessa on alus tuettava erityistä huolellisuutta noudattaen. Vahinkotapauksissa noudatetaan 6§:n määräyksiä. Omin luvin tai väärille paikoille telakoidut veneet siirretään omistajan kustannuksella paikalleen.
Vuokrasopimuksen mukaisesti telakka-aluetta saa käyttää veneiden telakointiin ainoastaan 15.9.-10.6. välisenä aikana. Pukissa, jollassa tai trailerissa on oltava omistajan nimi- ja puhelinnumero selvästi näkyvissä. Nimettömät pukit ja trailerit poistetaan telakka-alueelta.
Jokaisen veneensä telakoineen on keväällä vesillelaskun jälkeen siivottava telakointialueensa säädetyn ajan kuluessa. Laiminlyönnistä veloitetaan johtokunnan säätämä siivousmaksu.
Ainoastaan kokoon taiteltavia tai osiin purettavia telakointitelineitä saa säilyttää kerhon säilytysalueella.

9§ Jokaisen kerhon jäsenen tai hänen vieraansa on huolellisesti lukittava kulkuportit ja muutoinkin huolehdittava siitä, että turvallisuus ja järjestys kerhon satama-alueella säilyy. Asuminen veneessä on kielletty.

10§ Sähköjohdot on ripustettava riittävän korkealle maasta ja liitoskohdat eristettävä vesitiiviisti. Sähköjohtona saa käyttää vain hyväksyttyä kumikaapelia (3x1,5 mm2). Muunlaatuiset tai vaaralliseksi katsottavat johdot poistetaan ilman eri ilmoitusta.
B, C, D-laiturit: Alueen sähköpistokeverkosto on ensisijaisesti kunnostustöihin tarvittavien laitteiden ja koneiden käyttöä sekä akkujen latausta varten. Sähköjä ei saa käyttää ilman jatkuvaa valvontaa. Tilapäisten lämmityslaitteiden käyttö on kielletty.
Veneestä, telakalta tai laiturilta poistuttaessa on sähköjohdot irrotettava. Jokainen jäsen vastaa siitä, että sähkölaitteet ja johdot ovat nykyaikaisten sähkömääräysten mukaisia. Käytettäessä maasähkölaitteita, niissä tulee olla vikavirtasuojaus.

11§ Grilli on kerholaisten käytössä. Sen käytössä on noudatettava avotulen käyttöä koskevia määräyksiä ja tulta on valvottava. Käytön jälkeen on tila siivottava.

12§ Jätteiden käsittelyssä tulee noudattaa erikseen annettua jätteiden lajitteluohjetta.