Katsastusluokat

Katsastusluokat

Katsastettavat huviveneet jaetaan nykyisin neljään luokkaan, jotka on pyritty määrittelemään siten, että jokaiselle veneelle löytyy sopiva katsastusluokka. Luokkajaossa on otettu huomioon veneen pääasiallinen käyttöalue ja veneen soveltuvuus kyseiselle vesialueelle. Luokkajako noudattelee pääpiirteissään huvivenedirektiivin määrittelemää jakoa erilaisiin suunnittelukategorioihin.

Perusajatuksena on, että tietyt suunnittelukriteerit täyttävä vene myös varustettaisiin suunnitellulla käyttöalueella vastaan tulevien olosuhteiden vaatimusten mukaisesti. Ennen huvivenedirektiivin voimaantuloa markkinoille tulleiden veneiden osalta joudutaan yleensä käyttämään harkintaa.

Katsastusluokka 1. (Avomeriluokka)

Avomeriolosuhteissa purjehduskauden aikana vallitseviin olosuhteisiin rakenteeltaan ja kunnoltaan soveltuvat veneet, jotka pystyvät olemaan tarvittavan omavaraisia. Purjehdusalue kattaa koko Euroopan rannikkovesien lisäksi koko Itämeren altaan, Pohjanmeren ja Välimeren.

Luokkaan katsastettaville veneille asetetaan seuraavat rakenteelliset vaatimukset:

  • Moottoriveneen tulee olla täysin katettu ja sen rakenteiden on kestettävä yli murtuvat aallot. Veneen tulee kaatumatta kestää suuretkin kallistumat. Kulkuaukot ja ovet kansilta kajuuttoihin on voitava sulkea vesitiiviisti sekä kynnyksen vähimmäiskorkeus oltava vähintään 150 mm. Umpireelingissä on oltava vuotoportit. Ulkolaidoituksessa olevat ilma- ja muut aukot pakoputkea lukuun ottamatta on voitava sulkea vesitiiviisti ja ilmanottoaukoissa on oltava vesiloukut. Veneessä on oltava vähintään 35 kW kulkukoneisto, joka ei saa olla perämoottori. Sisätiloista on oltava varapoistumistiet.
  • Purjeveneen rakenteiden tulee kestää ylimurtuvat aallot. Veneen on oltava itse oikaiseva suuristakin kallistumista, lukuun ottamatta monirunkoveneitä. Rungon, kannen ja kajuutan on aukkoineen ja luukkuineen oltava riittävän vesitiivis kokonaisuus. Kulkuaukko avotilasta kajuuttaan tulee voida sulkea pääkannen tasolta ja kaikki luukut on kiinnitettävä siten, että ne pysyvät kiinni veneessä sen mahdollisesti kaatuessakin. Kaikki aukot täytyy pystyä tarvittaessa sulkemaan. Istuinkaukalon tulee olla itsetyhjentyvä ja sen tyhjennysaukkojen vapaat sekä riittävän suuret.

Katsastusluokka 2. (Rannikko)

Meriolosuhteisiin rannikon läheisyydessä normaalina purjehduskautena vallitseviin olosuhteisiin rakenteeltaan ja kunnoltaan soveltuvat veneet, jotka pystyvät olemaan tarvittavan omavaraisia. Purjehdusalue kattaa Itämeren rannikot ja lahdet kokonaisuudessaan, sekä suotuisissa olosuhteissa myös Pohjois-Itämeren Hanko-Gotlanti – linjan länsipuolelta, sekä Etelä-Itämeren Öölanti-Bornholm-Rugen – linjan länsipuolelta.

Luokkaan katsastettaville veneille asetetaan seuraavat rakenteelliset vaatimukset:

  • Moottoriveneen tulee olla katettu, vahvasti rakennettu ja vesitiivis. Kulkuaukot ja ovet kansilta kajuuttoihin on voitava sulkea kohtuullisen vesitiiviisti. Umpireelingissä on oltava vuotoportit. Avotila ei saa ulottua pituuden keulimmaiselle kolmannekselle, eikä varalaidan korkeus saa olla alle 500 mm. Ulkolaidoitukseen tehtyjen ilma- tai muiden aukkojen on oltava rakenteeltaan sellaisia, että vesi ei pääse sisään suurillakaan kallistumilla. Ilmanottoaukoissa on oltava vesiloukut. Perämoottorin ohjauskaapeleiden ja letkujen läpivientien on oltava tiiviit. Sisätiloista on oltava varapoistumistiet.
  • Purjeveneiden tulee olla kohtuullisen vesitiiviitä ja monirunkoveneitä lukuun ottamatta itseoikaisevia. Kulkuaukko kajuutasta avotilaan tulee voida sulkea pääkannen tasolta roiskevesitiiviisti, ilma- ja muut aukot on sijoitettava suojaiseen paikkaan ja niissä on oltava vesiloukut. Istuinkaukalon tulee olla itsetyhjentyvä ja sen tyhjennysaukkojen riittävän suuret.

Katsastusluokka 3. (Saaristo)

Saariston ja sisävesille normaalina purjehduskautena vallitseviin olosuhteisiin rakenteeltaan ja kunnoltaan soveltuvat veneet. Purjehdusalue kattaa Suomen rannikot, järvet, Ahvenanmeren, Suomenlahden perukan Viipurinlahdelle ja Saimaan kanavan sekä suotuisissa olosuhteissa Merenkurkun ja välin Helsinki-Tallinna.

Luokkaan katsastettaville veneille asetetaan seuraavat rakenteelliset vaatimukset:

  • Moottoriveneen tulee olla kajuutallisia tai ns. HT-veneitä, joissa on yöpymismahdollisuus. Yöpymistilat tulee voida suojata sade- ja roiskevesitiiviiksi kuomulla tai jollain muulla menetelmällä. Ulkolaidoitukseen tehtyjen ilma- tai muiden aukkojen on oltava rungon puolivälin perän puolella ja siten sijoitettuja, että vesi ei pääse niistä sisätiloihin. Perämoottorikaivon on oltava rakenteeltaan sellainen, ettei vesi pääse sieltä veneeseen. Kaapeli- ja letkuläpivientien on oltava tiiviit.
  • Purjeveneiden rakenteiden tulee olla siten toteutettuja, ettei niistä aiheudu veneen uppoamisvaaraa. Istuinkaukalon ei tarvitse olla itsetyhjentyvä, mutta se on suositeltavaa.

Katsastusluokka 4. (Suojaiset vesialueet)

Suojaisille vesialueille sekä valvotuissa olosuhteissa tapahtuviin purjehdustapahtumiin rakenteeltaan ja kunnoltaan soveliaat veneet.

Luokkaan katsastettaville veneille asetetaan seuraavat rakenteelliset vaatimukset:

  • Moottoriveneiden tulee olla rakenteeltaan, asennuksiltaan ja kunnoltaan suojaisille vesialueille soveliaita.
  • Purjeveneiden tulee olla suojaisille vesialueille tai sellaisiin veneilytapahtumiin tarkoitettuja, joissa on jatkuva valvonta ja pelastusvalmius (esimerkiksi purjehduskilpailut).

Katsastettujen veneiden varusteet

Rakenteellisen turvallisuuden lisäksi kuhunkin katsastusluokkaan on määritelty minimivarustus, joka veneessä tulee olla mukana. Varustus koostuu erilaisista turvallisuus- ja merenkulkuvarusteista, joiden taso ja määrä vaihtelee katsastusluokittain. Vähimmilläänkin varusteluettelosta löytyy monia varusteita, joita voimassa oleva lainsäädäntö ei edellytä, mutta joista on varmasti hyötyä turvallisuuden ja mukavuuden huomioimiseksi.