Seuran säännöt

1§ Yhdistyksen nimenä on Pursiseura Sindbad ry, joka on urheiluseura, jonka tarkoituksena on pursiseurakilpailujen, nuorison purjehdusharrastusten, matkapurjehdusten, harjoitus- ja yhteispurjehdusten yms. sopivien keinojen avulla herättää ja ylläpitää harrastusta merimiestaitoon ja meriurheiluun, edistää kilpailu- ja merikelpoisten urheilualusten rakentamista, käyttöä ja hoitoa sekä kehittää jäsentensä keskuudessa tietoa ja taitoa merenkulussa. Seura ylläpitää jäsenten käyttöön tarkoitettua satamaa ja siihen liittyviä palveluja. Seuran kotipaikka on Helsinki. Seuravoi omistaa kiinteistöjä, ylläpitää majoitus- ja ravitsemusliikkeitä ja järjestää arpajaisia.

2§ Seuran yhteyden merkkinä on valtioneuvoston vahvistama lippu. Sen käyttämisestä säädetään tarkemmin lippuohjeissa.

3§ Jäsenen seuraan hyväksyy johtokunta kahden seuran jäsenen siitä tekemän esityksen perusteella. Ennen hyväksymistä hankkii johtokunta hakijasta vahvistettua menettelytapaa noudattaen tarpeelliseksi katsomansa tiedot. Uudet jäsenet hyväksytään johtokunnan kokouksessa.

4§ Seuraan voidaan ottaa varsinaiseksi jäseneksi jokainen 18 vuotta täyttänyt luonnollinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, juniorijäseneksi alle 18-vuotias luonnollinen henkilö sekä perhejäseneksi varsinaisen jäsenen puoliso tai avopuoliso, jotka hyväksyvät seuran tarkoitusperät ja säännöt ja sitoutuvat niitä noudattamaan. Jäseneksi valittu on velvollinen suorittamaan säädetyn liittymis- ja jäsenmaksun.

Kannattajajäseneksi voi johtokunta ottaa luonnollisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka haluaa tukea ja kannattaa seuran toimintaa. Hyväksyminen tapahtuu sääntöjen 3§:n mukaisesti. Syyskokous vahvistaa kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta.

Johtokunta voi ottaa kuolleen jäsenen lähiomaisen varsinaiseksi jäseneksi ilman liittymismaksua.

Seura voi kokouksessaan valita johtokunnan esityksestä seuran kunniajäseneksi henkilön, joka on erittäin ansiokkaasti toiminut seuran tai sen tarkoitusperien hyväksi. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksuista. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

5§ Jäsenen, joka rikkoo seuran sääntöjä, kunniaa tai hyviä tapoja vastaan, tai joka väärinkäyttää seuran lippua, voi johtokunta erottaa. Erottamispäätös on ilmoitettava erotetulle jäsenelle kirjatulla kirjeellä hänen jäsenrekisteriin ilmoittamaansa osoitteeseen. Erotetulla jäsenellä on oikeus saattaa erottamispäätös seuran kokoukselle tutkittavaksi ja tätä koskeva kirjelmä on toimitettava johtokunnalle 30 päivän kuluessa erottamispäätöksen lähettämisestä asianosaiselle. Asia käsitellään seuraavassa seuran kokouksessa, jossa johtokunnan tekemä päätöksen muuttamiseen tarvitaan 2/3 annetuista äänistä.

Jäsen, joka ei ole suorittanut vuosimaksuaan vuosikokouksen määräämässä ajassa eikä kahdessa viikossa kirjallisen kehotuksen jälkeen, katsotaan eronneeksi ja poistetaan seuran jäsenluettelosta.

6§ Seuran keskuuteen voidaan perustaa jaostoja herättämään harrastusta seuran tarkoitusperien ja pyrkimysten ajamiseksi. Jaostot toimivat vahvistettujen johtokunnan ohjeiden ja määräysten mukaan.

7§ Seuran asioita ja taloutta hoitaa ja toimintaa johtaa johtokunta, johon kuuluu kommodori, joka toimii puheenjohtajana, varakommodori, joka toimii varapuheenjohtajana, kahdeksan (8) varsinaista jäsentä ja neljä (4) varajäsentä. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä johtokunnan jäsenet valitaan syyskokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että vuosittain puolet jäsenistä on erovuorossa. Erovuorossa oleva voidaan kuitenkin valita myös välittömästi uudelleen. Ensimmäisellä kerralla ratkaistaan erovuoroiset arvalla. Johtokunta valitsee toimihenkilöt. Seuran nimen kirjoittaa joko kommodori tai varakommodori tai johtokunnan valtuuttama henkilö.

Jaoston toimintaa johtaa vuodeksi kerrallaan valittu jaostotoimikunta, joka keskuudestaan valitsee puheenjohtajan ja tarvittaessa varapuheenjohtajan ja sihteerin.

Johtokunta kokoontuu kommodorin tai hänen estyneenä ollessa varakommodorin, jaostotoimikunta puheenjohtajan kutsusta ja molemmat ovat päätösvaltaisia, kun enemmistö jäsenistä on paikalla.

8§ Seuran tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on tammikuun 31. päivään mennessä jätettävä tilintarkastajille. Tilintarkastajien on suoritettava tarkastus 15 päivän kuluessa ja annettava siitä kirjallinen lausunto viimeistään 2 viikkoa ennen vuosikokousta.

9§ Seuran varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi. Vuosikokous pidetään helmikuun 15. päivän ja maaliskuun 15. päivän välisenä aikana ja syyskokous marraskuussa. Ylimääräisiä kokouksia pidetään silloin, kun johtokunta katsoo tarpeelliseksi tai milloin vähintään 10 % seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii johtokunnalta.

Kokouksen kutsuu koolle johtokunta ilmoittamalla siitä jäsenille viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta kirjeellä, sähköpostilla sekö lisäksi julkipanolla seuran ilmoitustaululla. Jos kokouksessa tulee käsiteltäväksi kysymys sääntöjen muuttamisesta tai kiinteistön ostamisesta, myymisestä tai kiinnittämisestä tai seuran purkamisesta, on siitä mainittava kokouskutsussa.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Esitetään johtokunnan vuosikertomus tileineen ja tilintarkastajien antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
2. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnan jäsenille ja muille vastuuvelvollisille.
3. Käsitellään muut esityslistalla olevat asiat.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Käsitellään seuran toimintasuunnitelma.
2. Määrätään seuran jäseniltä seuraavana vuonna kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet ja niiden suorittamisen ajankohta.
3. Vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio.
4. Kommodorin ja varakommodorin valinta joka toinen vuosi.
5. Johtokunnan varsinaisten jäsenten ja varajäsenten valinta erovuoroisten tilalle.
6. Jaostojen toimikuntien jäsenten vahvistaminen.
7. Valitaan kaksi (2) varsinaista ja kaksi (2) varatilintarkastajaa.
8. Käsitellään muut esityslistalla olevat asiat.

10§ Puhe- ja äänivalta seuran kokouksessa on jokaisella jäsenmaksunsa suorittaneella varsinaisella jäsenellä ja perheenjäsenellä sekä kunniajäsenellä. Muilla jäsenillä on vain puhevalta. Keskustelu- ja virallisena kielenä on suomi.

Seuran johtokunnan ja jaostojen kokouksissa tapahtuvissa äänestyksissä ratkaisee yksinkertainen ääntenenemmistö. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, jota puheenjohtaja kannattaa, paitsi vaaleissa, joissa ratkaisijana on arpa.

11§ Jäsenten johtokunnalle ilmoittamat alukset merkitään vuosittain seuran venerekisteriin. Merkinnästä annetaan aluksen omistajalle erityinen alustodistus kutakin purjehduskautta varten.

12§ Seuran kokouksella tai sen antaman valtuuden nojalla on seuran johtokunnalla näiden sääntöjen lisäksi oikeus antaa ohjeita ja määräyksiä lipun ja venemerkkien käyttämisestä, alusten katsastuksesta, seuran alueella ja satamassa noudatettavasta järjestyksestä yms. Seuran jäsenten on noudatettava näitä ohjeita ja määräyksiä.

13§ Sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta on tehtävä yhdenmukainen päätös kahdessa vähintään kuukauden väliajan erottamassa kokouksessa. Päätöksen pätevyyteen vaaditaan vähintään 2/3 annetuista äänistä.

14§ Jos seura purkautuu tai lakkautetaan, on jäljellä olevat varat luovutettava meripelastustoiminnan edistämiseen.

15§ Niissä kohdin, joissa näissä säännöissä ei ole määräystä, noudatetaan yhdistyslakia.